G20 ÜLKELERİ ARASINDA GELİR YAKINSAMASININ PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE SINANMASI
TESTING THE INCOME CONVERGENCE BETWEEN G20 COUNTRIES BY PANEL UNIT ROOT TEST

Author : Gökhan KONAT - Mehmet TEMİZ
Number of pages : 471-480

Abstract

Dünya üzerindeki ülke ve ülke grupları arasında gelirin eşit dağılmaması sorunu, çözülmesi gereken konuların başında gelmektedir. Neoklasik büyüme modelinde öngörüldüğü üzere; düşük gelir düzeyine sahip ülkelerin gelirleri, zamanla yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerin gelirlerine doğru yakınsamaktadır. Yakınsama hipotezi olarak adlandırılan bu olgunun geçerliliği, gelir dağılımı sorununun ne derecede çözüme kavuştuğu hakkında fikir vermektedir. Bu çalışmayla, G20 ülkeleri için 1999-2018 yıllarını kapsayan kişi başına düşen gelir verileri kullanılarak yakınsama hipotezi panel birim kök testi ile analiz edilmektedir. Çalışmada kullanılan veriler Dünya Bankası resmi istatistik veri tabanından elde edilmiştir. İlk olarak serilerde yatay kesit bağımlılığının olup olmadığı incelenmiştir. Yatay kesit bağımlılığı tespit edilen serilere, Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CADF birim kök testi uygulanmıştır. Panelin geneli için serinin birim kök içerdiği yönündeki hipotez reddedilememektedir. Bu sonuç, G20 ülkeleri için yakınsamanın olmadığı yönünde kanıtlar sunmaktadır. Bireysel test sonuçlarına göre ise sadece Kanada, Endonezya ve Meksika için birim kök hipotezi reddedilmekte yani sürecin bu ülkelerde durağan olduğu sunucuna varılmaktadır. Diğer bir ifadeyle; genel sonuçları destekler nitelikte, yalnızca 3 ülke için yakınsamanın olduğu ve diğer 17 ülke için bireysel olarak yakınsama olmadığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Gelir yakınsaması, G20 ülkeleri, panel birim kök analizi

Read:1069

Download: 603