ISSN:2149-0821

YEREL YÖNETİMLERDE BULUNMASI GEREKEN EGZERSİZ VE ÇOCUK OYUN ALANLARI İLE HALKIN BU ALANLARDAN BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ (ADAPAZARI İLİ ÖRNEĞİ)


Bu çalışmanın amacı, Bu çalışma Adapazarı’nda bulunan egzersiz ve çocuk oyun alanlarının tespit edilmesi ve bu alanların beklentileri karşılama durumlarının belirlenmesidir. Ayrıca yapılacak olan çalışma ile çocuklar ve yetişkinlerce ihtiyaç duyulan yeni egzersiz ve çocuk oyun alanlarının, beklentiler göz önünde bulundurularak tespit edilmesi ve yerel yönetimlerin bu yönde bilgilendirilmesi de amaçlamaktadır. Araştırmaya, 2015-2016 yılında Sakarya’da yaşayan egzersiz ve çocuk oyun alanlarını kullanan, Sakarya ili merkez ilçelerinden (Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçesi), kolayda örnekleme tekniği ile belirlenen ve çalışmaya gönüllü olarak katılan toplam 1374 kişi katılmıştır. Veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile geçerliği ve güvenirliği yapılan “Beklenti Ölçeği (Kısa Form)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, geçerlik için temel bileşenler faktör analizi, bağımız gruplarda t-testi, ANOVA ile birlikte post hoc analizi olarak Tukey testi ve karşılaştırmalar için ki-kare testi yapılmıştır. Gerçekleştirilen analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, halkın belediyelerden beklentilerinin cinsiyete, spor yapma durumuna, spor tesislerinin yeterli olma durumuna, mesleğe, gelir durumuna, spor sıklığına, ilçelere ve eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Sonuç olarak halkın sporla ilgili olarak belediyelerden beklentileri farklı özelliklere göre değişkenlik göstermektedir. Bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.


Keywords


Yerel Yönetimler, Egzersiz ve Çocuk Oyun Alanları

Author: Duygu HARMANDAR DEMİREL - H. İbrahim GENÇ - Çetin YAMAN
Number of pages: 170-189
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37020
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.