ISSN:2149-0821

FİNANSAL TABLOLARA UYGULANAN RASYO ANALİZİ İLE HİLENİN TESPİTİ - DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA


Dünyadaki ekonomik dalgalanmalar ve değişiklikler, şirketlerin güçlü kontrol mekanizmaları kurmalarını, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasını, güçlü bir denetim ve analiz sistemi kurulmasını ihtiyaç haline getirmiştir. Bu araştırmanın amacı rasyo analizi tekniği ile hata ve hile tespitinin yapılmasıdır. Araştırmada tekstil sektörü örnek araştırma alanı olarak belirlenmiştir. Çalışmada firmanın üç hesap dönemine ilişkin finansal tabloları baz alınarak rasyo analizi yapılmış ve elde edilen veriler değerlendirilmiştir. İlk olarak yıllara göre anormal düzeyde değişme gösteren kalemlere ilişkin finansal tabloların yeniden gözden geçirilmesi yoluyla, kırmızı bayraklı olduğu tespit edilen kalemlere ilişkin, gerekli prosedürler izlenerek hata ve hile denetimi yapılmıştır. Teksil şirketi ve ilişkili olduğu tüm grup şirketlerinde gerekli iç kontrol sistemi detaylıca incelenmiş, grup şirkete ait tüm finansal tablolar gerekli rasyo analizine tabi tutularak, önemli ve hızlı değişiklikler gösteren kalemler üzerinde gerekli hata ve hile denetimi çalışması başlatılmıştır. Uygulama sonuçlarına ve şirkette iç kontrol sisteminin kurulabilmesi ve sürdürülebilir etkinliğinin sağlanması için şirketin gerçekleştirmesi beklenen çalışmalara yer verilmiştir.


Keywords


Tekstil, Hata, Hile, Oran Analizi, Bağımsız Denetim ; Keywords: Textile, Error, Fraud, Ratio Analysis, Independent Audit

Author: Nalan GÜNDÜZALP ALTINGÖZ
Number of pages: 460-478
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37411
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.