ISSN:2149-0821

EGE BÖLGESİNDE YAŞAYAN YABANCILARIN REKREASYONEL EĞİLİMLERİ VE REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ


Bu araştırma Ege bölgesinde yaşayan yabancıların rekreasyonel eğilimleri ve rekreasyonel etkinliklere katılımlarını engelleyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veri toplama aracı 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcıların demografik bilgilerine yönelik sorulara, ikinci bölümde rekreasyonel eğilimlerini belirlemeye yönelik sorulara ve üçüncü bölümde ise Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilen, toplam 6 alt boyut ve 27 maddeden oluşan “Boş Zaman Engelleri” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkiye de kullanılması için geçerlik ve güvenirlik çalışması Gürbüz ve Karaküçük (2007) tarafından yapılmıştır. Ölçek ’ten elde edilen bulguların sonuçlarına göre Cronbach Alpha değeri ‘.91’ olarak bulunmuştur. İstatistiksel hesaplamalar SPSS (version 24,0) istatistik programında yapılmıştır. Araştırmaya katılan yabancıların sayısı 109 (%31,6) erkek ve 236 (%68,4) kadın olmak üzere toplam 345’ dir. Sonuç olarak yapılan istatiksel analizler sonucunda bireylerin gelir seviyeleri yükseldikçe serbest zaman aktivitelerine katılım oranları artmakta, büyükşehirde yaşayan bireylerin serbest zaman aktivitelerine katılımlarının önündeki engeller arasında tesis yetersizliği bulunmamakla birlikte köy/kasaba gibi yerlerde yaşayan bireyler için kişiler arası etkileşim serbest zamanı engelleyen unsurlar arasında bulunmamaktadır.


Keywords


Rekreasyon, Etkinlik, Katılım, Engel, Yabancı.

Author: T. Osman MUTLU - İpek KOCABIYIK ÖNSOY
Number of pages: 131-149
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37835
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.