ISSN:2149-0821

BİR SAĞLIK KURUMUNDA YÖNETİM, LİDERLİK İZYON VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARIN YÖNETİCİLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ


Bu araştırma bir sağlık kurumunda çalışan alt kademeden üst kademeye kadar görev yapan tüm yöneticilerin yönetim, vizyon ve liderlik özelliklerine dikkat çekmek, birimlerinde çalışan personelin gözünden öne çıkan olumlu özelliklerini belirlemek ve bu veriler doğrultusunda kurum yöneticilerinde farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini bir sağlık kurumunda çalışan personel oluştururken; örneklemini ise Başkan ve Başkan Yardımcılarına doğrudan bağlı olan birimlerde çalışan 156 personel oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Araştırma verileri değerlendirilirken Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart Sapma metotları ve Chi-Square analizleri kullanılmıştır. Çalışma ile yönetim, vizyon ve liderlik özellikleri ile ilgili çalışanların kurum yöneticileri hakkındaki düşünceleri incelenmiş ve bunun sonucunda çalışanların yöneticilerinin sahip oldukları liderlik özellikleri ile ilgili pozitif yönde bir düşünceye sahip oldukları saptanmıştır. Çalışmada özellikle kurumdaki tüm yöneticilerde ‘samimi ve mütevazı’ olma özelliğinin öne çıkması ve bu özelliğin kurumun en üst amirinde %80,67 oranında olması oldukça dikkat çekicidir.


Keywords


Yönetim, Vizyon, Liderlik

Author: Süreyya YILMAZ - Kadir YILDIRIM
Number of pages: 292-303
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.38838
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.