ISSN:2149-0821

REKREASYONEL SPORA İLİŞKİN DEĞİŞKENLERE GÖRE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI VE KARAR VERME STİLLERİNDEKİ FARKLILAŞMALARIN ARAŞTIRILMASI


Araştırmanın amacı rekreasyonel sporla ilişkili olan değişkenlere göre üniversite öğrencisi olan bireylerin karar vermede öz saygı ve karar verme stillerindeki farklılaşmaların araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini, evreni temsil ettiği varsayılan İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulunda 2017-2018 yıllarında öğrenim görmüş 77’ si erkek, 69’u kadın toplam 146 birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. İlk kısımda demografik ve rekreasyonel sporla ilişki sorular yer alırken ikinci kısımda Mann ve ark. (1997) tarafından geliştirilen Deniz (2004) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Melbourn Karar Verme Ölçeği (MKVÖ I-II) yer almıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 24 programında istatistiki olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda rekreasyonel spora katılım ve rekreasyonel spor türü tercihi parametrelerine göre karar vermede öz saygı ve karar verme stillerinde istatistiki olarak anlamlı bir farklılaşmaya rastlanmamıştır (p> 0,05). Rekreasyonel spora katılım sıklığı parametresine göre ise karar vermede öz saygı, dikkatli, kaçıngan ve erteleyici karar verme stillerinde istatistiki olarak anlamlı farklılaşma (p<0,05) olduğu gözlemlenmiştir.


Keywords


Rekreasyon, Rekreasyonel Spor, Karar Verme.

Author: Oktay YİĞİT - Eray YURTSEVEN
Number of pages: 551-565
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39350
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.