ABDULHAK HAMİD'DE FRANSIZ EDEBİYATI VE VICTOR HUGO ETKİSİ

Author : Abdülhalim Aydın
Number of pages : 77-89

Summary

Tanzimat ile beraber pek çok alanda olduğu gibi edebiyat alanında da önemli değişim ve yenilikler meydana gelmiştir. Şair-i azam Abdulhak Hamid de bu dönemde yönünü Batı’ya çevirmiş ve özellikle Fransız romantizmine ve Victor Hugo’ya büyük ilgi duymuştur. Konu ilgili olarak bir dizi değerlendirme (Rıza Tevfik, F. A. Tansel, Ziya Karamuk…) yapılmış olmakla beraber bunların çoğu şairin genel edebi kişiliği ve tarzı ile alakalı olmuştur. Hamid’in Fransız edebiyatına yönelmesinde iki önemli neden olduğu ortaya çıkıyor: Şiirde yenilik merakı ile Fransız edebiyatının ve özellikle Hugo’nun Tanzimat aydınları nezdinde gördüğü ilgi. Esasen lirizm, doğa betimlemeleri, aşk, ölüm, metafizik gibi romantizmin büyük temaları Hamid’in gerek şiir algısı ve tarzı gerekse tecrübeleri ve yaşantılarıyla (aşkları, özellikle Fatma Hanımın ölümü) büyük ölçüde örtüşüyordu. Victor Hugo’yla benzer hayat acılarını yaşamış olmaları (Léopoldine ve Fatma Hanım) şairimizi Hogu’yla benzer bir şiirsel algı ve tutuma sürüklemiştir. Fransız şiiri ve özellikle Hugo şiirinde gördüğü farklılık ve lirizm onu gittikçe bu alana doğru çekmiştir. Hatta kendisine “devrin V. Hugo’su" nitelendirmesi bile yapılmış. Çalışmamızda her iki şairin ortaklıklarına değinecek, benzerliklerini göstermeye çalışacağız.

Keywords

Abdulhak Hamid, Victor Hugo, Tanzimat, Romantizm, Şiir

Read:754

Download: 330