ANLAMSIZLIĞI ANLAMLANDIRMA ÇABASI : SARAH KANE VE BLASTED OYUNU

Author : Abdülhalim Aydın
Number of pages : 63-76

Summary

1990’lı yıllarda İngiltere’de suratına tiyatro (In-Yer- Face ) adı verilen yeni bir tiyatro anlayışı geliştiğinde aralarında Sarah Kane de vardı. Genç yaşta intihar etmiş bu sanatçının başlıca sorunsalı yaşanan gerçekliği insan onuruyla bağdaştıramamasıydı. İnsana “kayıp cenneti”ni buldurmak iddiasıyla ortaya çıkan modernite gelinen günde onun celladı olmaya başlamıştı: savaşlar, yıkımlar, bunalımlar… Tüm varoluşsal sıkıntıları benliğinin derinliklerinde yaşayan Kane postmodern bir tavırla alışılmadık bir teatral form içinde eserlerini kaleme alır. Bu durum onun acımasızca eleştirilmesine neden olur. Ancak yazarın tavrı görünenin aksine her türlü şiddet ve cinselliğin sahnelenmesi değil, üstesinden gelemediği yozlaşmış bir insanlık durumunun parodisiydi. Varoluşçu bir tavırla yaşamı sorgulama ve anlamlandırma çabası içinde olan Kane çoğu egzistansiyalist düşünür gibi belli sorunsallıklar etrafında yoğunlaşır: Sürekli bir boşluk duygusu, arayış çabası, varlık ve insanla olan tüm ilişkilerde bir anlamsızlık ve boşluk hali, varoluşun tanımlanma / tanımlanamaması ve yaşamın askıda kalmış hali, gerçeklik peşinde koşuş, dayatılan reel gerçekliği değiştirme çabası ve bundan ortaya çıkan derin trajik boyut. Bu bağlamda, oyunlarını ontolojik ve varoluşsal sancıların merkezinde kıvranan bir yazarın postmodern söylemle kendini ifade etme biçimi olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Tüm bu izlekler yazarın Blasted oyununda açık bir şekilde görünmektedir.

Keywords

Sarah Kane, in-Yer-Face, Blasted, Varoluşçuluk, Postdrama

Read:838

Download: 352