BAB-I ESRAR ROMANINDA HAYAL ETME UNSURLARI
IMAGINATION ELEMENTS IN THE NOVEL BAB-I ESRAR

Author : Onur TOKİZ
Number of pages : 295-302

Summary

Bir metin oluştururken yazarın çektiği zorlukların başında, metinde yer alan kurgusal dünyayı okuyucunun zihninde oluşturma güçlüğü gelir. Çok bilinen bir yer anlatıldığında bile bahsi geçen yer, yazarın imgeleminden süzülerek yeni bir hâl alır. Dolayısıyla kurgusal metinlerdeki her bir canlandırma, okuyucuya uzak yeni bir dünyanın sunumudur. Üstelik yazarın bu dünyayı durağan bir şekilde resmetmesi de yeterli değildir. İyi yazardan beklenen şey, okuyucunun zihninde canlı imgeler oluşturmasıdır. Elaine Scarry, “Kitapla Hayal Etmek” isimli eserinde bu konuyu gündemine alarak çeşitli tekniklerle bir nesnenin zihinde nasıl canlandırılabileceğini izaha çalışır. Üç bölümden oluşan eserde ilk bölüm; “Resim Oluşturma”, ikinci bölüm; “Resimleri Hareket Ettirmek”, üçüncü bölüm de; ”Yeniden Resmetmek” üzerinedir. Scarry’nin yöntemleri ışığında Ahmet Ümit’in Bab-ı Esrar isimli romanı incelendiğinde yazarın imge oluşturma kabiliyeti daha iyi anlaşılacaktır.

Keywords

Bab-ı Esrar, Kitapla Hayal Etmek, Hayal Etme Unsurları

Read:482

Download: 202