Kaşkay Edebiyatında Manzum Türler

Author : MUHİTTİN ÇELİK
Number of pages : 254-266

Summary

İran sınırları içinde, 186.180 bin km.2’lik bir bölgeye yayılmış olan Kaşkay Türkleri, Türk göçebe hayat tarzını devam ettiren, dillerini ve kültürlerini ayakta tutmaya gayret eden bir Türk topluluğudur. Günümüzde büyük bir çoğunluğu konargöçer hayat tarzını terk edip yerleşik hayata geçen Kaşkaylar, zengin bir sözlü edebiyata sahiptirler. Bir kısmı yazıya aktarılan bu sözlü edebiyat ürünlerinin tamamının derlenip yazıya aktarılması Kaşkay edebiyatı kadar çağdaş Türk edebiyatları için de büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Oğuzcanın en güneydeki temsilcisi olan Kaşkayların manzum edebi türleri üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Kaşkay şiiri, koşma, Şah Hatayi, mani.

Read:504

Download: 194