KİŞİLİĞİN YANSIMASI GÜVENİLİRLİK BEKLENTİSİ VE GÜVEN OLUŞUMU
REFLECTION OF PERSONALITY TRUST EXPECTATION AND TRUST FORMATION

Author : Ayşe Özpolat
Number of pages : 313-338

Summary

Günümüzün sorunlarından biri olan güvensizlik toplumsal yapı ve sistemler tarafından insan inançları, değerleri, kişiliği, tutumları yapılandırılarak oluşmaktadır. Güvensizliğin bu inşa sürecinde doğal olarak algılanmayıp sorun olarak algılanması ise güvenin bir ihtiyaç olarak insanda var olmasıyla ilgilidir. Var olan sorunun çözümü ancak güvensizlik oluşumuna etki eden faktörlerin analiziyle mümkündür. Bu çalışma güven duygusunun oluşması için karşıdaki kişideki beklentilerin ve bu beklentilerin karşıdaki için bir karşı taraf olan kendilik algısındaki yerinin analizini yaparak, kişiliğin bu beklentiler ve kendilik algısındaki etkisi incelenmiştir. Ayrıca genel güven ve parasal ilişkiler dâhilin de ki güven oluşumu olasılığı kişilik alt boyutlarıyla analiz edilerek sunulmuştur. Araştırmada Benet-Martinez ve John’un “Beş Faktör Envanteri” ve Karadoğan tarafından geliştirilen “Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada güven ölçeği likert seçenekleri değiştirilerek beklenti ve benlik algısı olarak iki şekilde uygulanmıştır. Ölçek soru formuna demografik değişkenler eklenmiştir. Araştırma sonucunda kişilik özellikleri ile güvenilirlik beklentisi ve kendilik algısı arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Genel güven ve parasal ilişkiler bağlamında güven beklentisi ile kişilik özellikleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Keywords

Kişilik, Nevrotiklik, Dışa Dönüklük, Gelişime Açıklık, Uyumluluk, Özdisiplin, Güven, Güvenilir Olma Beklentisi

Read:515

Download: 229