Tanzimat Romanında Kurumsal Olmayan Boyutu ile Eğitim: Eğitimciler ve Öğreticiler
Education by Its Non-Institutional Extent in Tanzimat Reform Era Novel: Educators and Instructors

Author : Mutlu Deveci - İpek YILDIZ
Number of pages : 161-175

Summary

Tanzimat’ın ilanıyla birlikte siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda Batı etkisinin belirginleşmesi edebî sahada da yankısını bulur. Batılılaşma düşüncesinin sosyo-kültürel alandaki yansımaları, özellikle sosyal fayda prensibi ile hareket eden dönem sanatçılarını harekete geçirir. Çünkü bu dönem sanatçıları, Batılılaşma fikriyle başlayan değişim hareketlerinin temelinde eğitimi bir sorun olarak ele almak gerektiğine inanırlar. Düşüncelerini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla farklı yazı ve yayın türleri kullanan sanatçılar, roman türündeki eserlerinde de amaçlarına uygun hareket ederler. Dönem aydınlarının eğitim ile ilgili önemsedikleri bir başka unsur da okul (mektep)dışında verilen eğitimin içeriği ve niteliğidir. Bu açıdan çalışmada, Tanzimat dönemi romanlarından hareketle eğitim ve öğretimin kurumsal olmayan boyutu değerlendirilecektir.

Keywords

Tanzimat Romanı, eğitim sorunu, eğitimciler, öğreticiler.

Read:775

Download: 330