ISSN:2149-0821

AİLE FAKTÖRÜNÜN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin aile faktörünün öğrencinin akademik başarısına ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi ve bu doğrultuda öneriler sunularak bu alanda yapılan çalışmalara katkıda bulunulmasıdır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 6 ana soru ve alt sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise Van ili Başkale ilçesindeki 30 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada bulgulara, içerik analizi yapılarak ulaşılmıştır. Araştırmada veli toplantılarının başarıyı pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Öğretmen görüşleri ışığında toplantılara katılımın arttırılması için yapılabilecekler ve ailenin çocuğun başarısını arttırabilmesi için öğretmen ve yöneticilerin yapabilecekleri ile ilgili öneriler sunulmuştur.


Keywords


Aile, akademik başarı, sınıf öğretmeni.

Author: Müşerref ŞENTÜRK - Mehmet Kaan DEMİR
Number of pages: 566-586
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39631
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.