ISSN:2149-0821

AZERBAYCAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOLERANS DÜZEYLERİ


Bu araştırmanın amacı, Azerbaycan’daki üniversite öğrencilerinin tolerans düzeylerini cinsiyet, bölüm, sınıf ve mutluluk düzeylerine göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu Azerbaycan’daki Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi (ADPU) ve Baki Gızlar Üniversitesi (BQU) üniversitelerinde öğrenim gören 492 (406 kız, 86 erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada Ersanlı’nın (2004) geliştirdiği Tolerans Ölçeği kullanılmıştır. Parametrik testlerden t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Tüm veriler 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir Azerbaycan’daki Üniversite öğrencilerin tolerans düzeyleri cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenine göre farklılık gösterdiği , mutluluk düzeyine göre önemli farklılıkların olmadığı görülmüştür.


Keywords


Tolerans, Hoşgörü, Affetme, Öğrenci, Mutluluk

Author: Murat GÖKALP - Vafa NABİYEVA
Number of pages: 118-130
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39688
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.