ISSN:2149-0821

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI HİKÂYE YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ


Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yaratıcı hikâye yazma becerilerini geliştirmek amacıyla yapılmaktadır. Araştırmada nitel model ve eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Uşak il merkezinde öğrenim görmekte olan 29 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılar, kolay ulaşılabilir örneklem tekniği ile belirlenmiştir. Araştırmanın nicel verileri, “ön test, son test ve kalıcılık testleri” ile elde edilmiştir. Nitel veriler ise “ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yaratıcı hikâye yazmaya ilişkin görüşlerini belirleme formu” ile toplanmıştır. Araştırmanın birinci ve ikinci alt problemi için elde edilen nicel veriler, bağımlı gruplar t-testi ile belirlenmiştir. Üçüncü alt problemi için elde edilen nitel veriler ise içerik analizi ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin ön test puanlarına göre son test puanlarında anlamlı bir artışın olduğu görülmektedir. Bu artışın kalıcı olduğunu söylemek mümkündür. Araştırmanın nitel verileri, nicel verilerle uyumludur. Öğrenciler görüşme sırasında, uygulamadan keyif aldıklarını, uygulamayı beğendiklerini ve faydalı bulduklarını, yaratıcı hikâye yazmaya karşı olumlu tutum değişikliği içinde bulunduklarını belirtmişlerdir.


Keywords


Yaratıcılık, yazma, hikâye

Author: Erol DURAN - Yıldız KARATAŞ
Number of pages: 89-102
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41508
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.