ISSN:2149-0821

JAKOBSON, PEİRCE VE GESTALT YAKLAŞIMI ÜÇGENİNDE MÜZİĞİN İLETİŞİMSEL YÖNÜ ÜZERİNE BİR DENEME


Bu çalışmada, bir bildirişim kuramı olan iletişim ve dilin işlevleri kuramının, göstergelerle ilgili üçlü tanımlamalar yapan Peirce’in taksonomisinin ve algı yasaları ile ilgilenen bütünlükçü geştalt kuramının, müziğin iletişimsel yönü üzerinde nasıl bir etkisi olduğu düşünülmüştür. Göstergelere ilişkin; ikon, indeks ve sembol kavramlarının Peirce’in kuramına göre göstergelerin nasıl yorumlandığı üzerine örneklendirmeler yapılmış, müzik bağlamındaki eşleştirmelerle konu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Gösterge kavramının müzik nesnesine göre nasıl sınıflandırılabileceği ve ayırımlarda bulunulabileceği üzerine fikri denemeler yapılmıştır. Son olarak özellikle görsel algı açısından önemli ilkeleri bünyesinde barındıran geştalt yaklaşımı, müzik bağlamında ele alınarak, ne tür bir yorum yapılması gerektiği ile ilgili genellemeler saptanmaya çalışılmıştır. İlgi odağına alınan bu üç kuramın, göstergebilimsel açıdan iletişim ve anlamlandırma ile ilgili bağları tespit edilmeye çalışılmış, müzikal açıdan iletişimin ne şekilde konumlandırılabileceği sorusu tartışılmıştır. Sonuç olarak incelenen bu üç kuramın da, müzik ve iletişim konusunda “bağlam” kavramını vurguladığı tespit edilmiştir. Çalışmada bağlam kavramının, müziğin iletişimsel yönünü belirlemede ortaya çıkan koşulların tümü olarak önem kazandığı açıklıkla görülmüştür.


Keywords


Göstergebilim, Müzik, İletişim.

Author: Erkan SARAL
Number of pages: 533-546
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41510
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.