ISSN:2149-0821

GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN MİZAH TARZLARININ ÖN ARAŞTIRILMASI


Bir iletişim tarzı olarak mizah kişiden kişiye değişmektedir. Dolayısıyla mizah tarzları da değişmektedir. Mizah tarzları sınıflandırmasına göre dört çeşit mizah sınıflandırması bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla katılımcı, kendini geliştirici, saldırgan ve kendini yıkıcı mizah tarzlardır. Katılımcı Mizah tarzında; kişi başkalarını eğlendirmek amacı gütmektedir. Bunun için kişiler kimi zaman mizah tür ve çeşitlerini kullanabilmektedir. Kendini geliştirici mizah tarzını kullanan kişiler ise stres ve sıkıntı anında bile hayata komik bir perspektiften bakabilmeyi becerebilmektedir. Saldırgan mizah tarzına sahip kişiler mizah yaptıkları tarafın yapılan mizahtan nasıl etkileneceğini dikkate almazlar. Kendini yıkıcı mizah tarzını kullanan kişiler ise kendini alay malzemesi yapma pahasına mizahı kullanarak değer kazanacağını düşünmektedir. Görme engelli kulüplerindeki görme dereceleri farklı görme engelli sporculardan oluşan toplam 184 görme engelli sporcu ile yapılmıştır. Katılımda gönüllülük esası dikkate alınmıştır. Katılımcıların cinsiyetlerine, Engel durumlarına, Spor branşlarına, Medeni durumlarına,Yaş gruplarına, Eğitim durumlarına, Gelir durumlarına ve Görme derecelerine göre görme engelli sporcuların mizah tarzlarının analizi yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘’Mizah Tarzları Ölçeği’’ kullanılmıştır. Mizah tarzlarının analizi yapılan bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinde kullanılan SPSS 22.00 Programı kullanılmıştır. Veriler yüzde ve frekans tabloları verilerek özetlenmiştir. Bu çalışmada 0.05 anlamlılık düzeyi ile test edilmiştir. Cinsiyet, engel durumu, spor branşı ve gelir durumuna göre görme engelli bireylerin mizah tarzlarında anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koyduğu (p < .05) gibi medeni durumu, yaş grupları, eğitim durumu ve görme derecesine göre görme engelli bireylerin mizah tarzlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (p > .05). İleriki araştırmalarda görme engelli sporcuların kullandıkları mizah tarzlarının diğer engelli bireyler üzerinde mizah tarzlarının değerlendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca görme engelli sporcuların ve diğer engelli bireylerin, mizahı nasıl kullandıkları ve nasıl etkilendiklerinin değerlendirileceği yeni bir araştırma yapılması önerilmektedir.


Keywords


Mizah, Görme Engelli, Spor, iletişim.

Author: ibrahim DALBUDAK - Öznur YAŞAR
Number of pages: 349-366
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41778
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.