ISSN:2149-0821

BAZI SAHȂBȊLERİN YANLIŞ DİNDARLIK ALGILARI KARŞISINDA HZ. PEYGAMBER’İN TUTUMU ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR TAHLİL


Allah Teȃlȃ tarafından son vahiy Kur’ȃn’ı tebliğ etmekle görevlendirilen Hz. Peygamber’in (s.a.v.) söz, fiil ve onayları, ona inanan Müslüman toplum tarafından “Sünnet” olarak tanımlanmakta oldukları ve Müslümanların, Sünnet’i gerek bireysel gerekse sosyal ilişkilerinde emredici, bağlayıcı ve uyulması istenen kurallar sistemi olarak kabul ettikleri bilinmektedir. Zira Resȗl-i Ekrem, Sünnet’ini terk edenin kendi yolu üzerine olmadığına dair açık bir uyarıda bulunmuştur. Bununla birlikte Asr-ı saȃdet’te bazı sahȃbȋlerin daha fazla ecir kazanmak için “çileci dindarlık” anlayışı benimsemeleri karşısında Resȗlullah’ın onları derhal uyardığı ve kendisinin öğütlediği dindarlık kalıbı dışında zȃhidȃne dindarlık biçimleri geliştiren sahȃbȋlerin bu tutumlarının yanlış olduğunu ifade buyurduğu, onlara tavsiye ettiği dindarlık biçimlerine sadâkat göstermelerini emrettiği görülmektedir. Hz. Peygamber`in metlüv ve gayr-i metlüv vahye dayalı bu ikaz ve tavsiyelerinden hareketle denebilir ki İslȃm’ın insan fıtratını, kapasitesini, zaaf ve taleplerini dikkate alarak dindarlık modeline alternatif dindarlık biçimlerine müsaade etmeyerek dindarlığı evrensel bir kalıp ve yapıya dönüştürmek istemiştir. Biz bu çalışmamızda Hz. Peygamber’in öğütlediği dindarlık anlayışının standart yapısal formları ile ilişkili farklılaşmaları ve bu dindarlık farklılaşmalarına yönelik Hz. Peygamber’in tutumunu sosyoloji açısından değerlendireceğiz. Amacımız Sünnet’in bireysel ve toplumsal gerçeklikte Müslüman dindarlığını nasıl standartlaşmış yapısal form olarak inşa ettiğini, bu dindarlığın yapısal olarak uyumsuz ve aykırı dindarlık farklılaşmalarına ve biçimlerine yönelik müdȃhalelerini ve tepkilerini din sosyolojisi açısından ortaya koymaktır.


Keywords


Toplumsal gerçeklik, Sünnet, Dindarlık, Takva, Dinde Aşırılık

Author: Büşra KUTLUAY ÇELİK
Number of pages: 311-327
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41784
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.