GENÇLERİN ÖLÜM ALGISI ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN INVESTIGATION ON THE DEATH PERCEPTION OF YOUTH

Author : Şerife Hacer TOKSÖZ
Number of pages : 317-326

Summary

Bu çalışmada gençlerin ölüm bilgisini ve ölüme yaklaşımlarını ölçmek, ölümü düşünme sıklıklarına göre bir takım değişkenlerle karşılaştırmalar yapmak, Batıda değişen mevcut ölüm algısının hala modernleşmekte olan Türk toplumundaki ölüm algısına ne derece etki ettiği ve eski toplumlarda var olagelmiş ölüm algısının toplumda hala ne kadar hüküm sürdüğünün araştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda modern çağın en önemli temsilcisi olan genç kuşak üniversite öğrencilerinin ölüm algısının ne yönde seyir aldığının incelenip, geleneksel anlayışla karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde eğitim gören 116 lisans öğrencisi ile anket tekniği uygulanarak bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verileri, SPSS programı kullanılmış ve istatistiksel analizler için %95 güven aralığı, p=05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır.

Keywords

ölüm, ölüm algısı, modern dünyada ölüm, geleneksel toplumlarda ölüm

Read:198

Download: 68