ORTALAMA TÜKETİM EĞİLİMİNİN DURAĞANLIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
STABILITY OF AVERAGE CONSUMPTION TENDENCY: THE CASE OF TURKEY

Author : Sefa ÖZBEK - Burak UĞUR - Sena TÜRKMEN
Number of pages : 294-307

Summary

Bu çalışma ortalama tüketim eğiliminin durağan olup olmadığını Türkiye ekonomisi için incelemektedir. Bu amaçla Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), Phillips ve Perron (PP) birim kök testleri ve Lee-Strazicich yapısal kırılmalı birim kök testi kullanılmış ve Türkiye ekonomisinde genel itibariyle ortalama tüketim eğiliminin durağan olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda genel itibariyle APC’nin uzun dönemde ortalamaya geri dönmediği ve herhangi bir şokun APC üzerinde kalıcı bir etki yaratacağı söylenebilir. Dolayısıyla çalışmada APC’nin uzun dönemde bir sabite yakınsamayacağı bulunmuştur. Bu sonuç Türkiye ekonomisinde Keynes (1936)’in Mutlak Gelir Hipotezi, Marksist Yetersiz Tüketim Teorisi ve Deaton (1977)’un İhtiyari Olmayan- Zorunlu Tasarruf Teorisi’nin geçerliliğini desteklemektedir.

Keywords

Tüketim-Gelir Oranı, Ortalama Tüketim Eğilimi, Birim Kök Testleri, Türkiye Ekonomisi.

Read:205

Download: 78