14-16 YAŞ REKREATİF AMAÇLI SPOR ETKİNLİKLERİNE KATILAN ÇOCUKLARIN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINING OF THE SELF-CONFIDENCE LEVELS OF 14-16 YEARS OLD CHILDREN PARTICIPATING IN RECREATIONAL SPORTS ACTIVITIES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Author : Abdullah SENCER TEMEL
Number of pages : 194-203

Summary

Bu çalışmanın amacı, rekreatif amaçlı farklı sportif etkinliklerine katılan 14-16 yaş arası çocukların özgüven düzeylerinin cinsiyet, gelir düzeyi, öğrenim durumu, yaşlarına göre karşılaştırılmasıdır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS analiz programıyla yapılmış olup ikili karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla karşılaştırmalarda ise Anova testi kullanılmıştır. Tüm testler için anlamlılık düzeyi α=0,05 kullanılmıştır. Katılımcıların özgüven düzeylerinin cinsiyete ve gelir düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmektedir. Öğrenim düzeyi açısından Orta öğretim öğrencilerinin özgüven puan ortalamalarının lise öğrencilerinkinden anlamlı bir şekilde yüksek olduğu, 14 yaş düzeyindeki öğrencilerin özgüven puan ortalamasının 15 ve 16 yaş düzeyindeki öğrencilerden anlamlı derecede yüksek olduğu, spor yapan öğrencilerin özgüven puan ortalamalarının spor yapmayanlardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur.

Keywords

Rekreasyon, Özgüven, 14-16 yaş, Öğrenci, Spor

Read:220

Download: 81