ÖĞRENCİLERİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE SATISFACTION LEVELS OF STUDENTS FROM FREE TIME ACTIVITIES

Author : Esra BAYRAK AYAŞ - Eyyup NACAR - Atalay GACAR
Number of pages : 282-293

Summary

Bu çalışmada spor bilimleri fakültesi 4.sınıf öğrencilerinin aktif veya pasif olarak katıldıkları serbest zaman etkinliklerinden tatmin olma düzeyleri belirlenecektir. Böylelikle tatmin olma düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği de incelenecektir. Araştırmayı Fırat Üniversitesi spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören toplam 233 öğrenci grubu oluşturmaktadır ve bu öğrenciler tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla kişisel bilgi formu ve 39 soru maddesinden oluşan “Serbest Zaman Tatmin” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22. (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin aylık gelirleri, katılımcıların serbest zaman etkinliklerine katılım sıklığı, üniversitenin sağladığı rekreatif imkan yeterliliği ile serbest zaman tatmin ölçek alt boyutları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Diğer yandan, cinsiyet, yaş, bölüm, sahip olduğu serbest zaman süresi (haftalık-saat) ve serbest zaman etkinliklerine kimlerle katılım gerçekleştirildiği değişkenleri ile serbest zaman tatmin ölçek alt boyutları arasında anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır.

Keywords

serbest zaman, tatmin düzeyi, spor bilimleri

Read:195

Download: 63