OKULA AİDİYET DUYGUSU VE EĞİTİM ÖĞRETİM YAŞANTISINDA STRESLE BAŞA ÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL BELONGINGNESS AND STRESS MANAGEMENT IN EDUCATIONAL LIFE

Author : Aysun BURSALI
Number of pages : 327-354

Summary

Öğrencilerin okulda değerli olduğu ve desteklendiğine ilişkin algıları okul aidiyeti olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bu çalışmada Okula Aidiyet Duygusu (OAD) ile Eğitim-Öğretim Yaşantılarında STresle Başa Çıkma (EÖYSBÇ) biçimleri arasındaki ilişki ve bu iki değişkenin bazı soayodemografik değişkwnlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır.Araştırma ilişkisel taama moddlindedir. Araştirmanın evrenini Uşak ilinde 22 lisede öğrenim gören lise öğrencileri, örneklemini ise Uşak'ta öğrenim gören ve 3 farklı liseden yaşları 14-17 arasında değişen toplam 470 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların %42.1'i kız (198), % 57.9'u(272)erkektir. Veri toplama aracı olarak Okula Aidiyet Dugusu(OAD) ve Egitim ve Öğretim Yaşantısında Stresle Başa Çıkma (EÖYSBÇ) ölçekleri kullanılmıştır. Analizlerde bu ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür. OAD ve EÖYSBÇ ölceği puanları arasında istatistisel olarak anlamlı orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur.OAD puanlarının yaşa, sınıf düzeyine,ögrencilerin başarı duzeyine, aile ile iletişim düzeyine göre; EÖYSBÇ puanlarının cinsiyet, öğrenim görülen bölüme, sınıf düzeyine , öğrencilerin başarı düzeyine , aileyle iletişime göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin Okula Aidiyet Duygularının desteklenmesi Eğitim Öğretim Yaşantılarında Stresle Başa Çıkmalarının desteklenmesi açısından önemlidir.

Keywords

Ergenlik, Eğitim-Öğretim Yasantısında Stresle Başa Çıkma (EÖYSBÇ), Okula Aidiyet Duygusu (OAD)

Read:186

Download: 69