TURİZM SEKTÖRÜNÜN YYEREL EKONOMİK KALKINMADAKİ ROLÜ: NİĞDE’DE YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMESİ
THE ROLE OF TTOURISM SECTOR IN LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT: DETERMINING THE LOCAL PUBLIC OPINIONS IN NİĞDE

Author : Filiz KUTLUAY TUTAR - Hatice KALINKILINÇ
Number of pages : 109-132

Summary

Bu araştırma yerel ekonomik kalkınma turizmin rolüne ilişkin vatandaşların tutumlarını Niğde ili özelinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu; 2019 yılı Mart-Nisan ayları içerisinde tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiş, Niğde’de yaşayan 326 kişiye uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir.Araştırma sonucunda; araştırmaya katılan vatandaşların yerel ekonomik kalkınma turizmin rolüne ilişkin olumlu tutumlar içerisinde oldukları belirlenmiştir. Katılımcıların tanımlayıcı özelliklerinden cinsiyetlerine ve turizmden gelir elde etme durumlarına göre farklılık olmadığı saptanmıştır. Araştırmada ele alınan diğer değişkenler olarak; aylık gelir düzeyi, eğitim durumu, yörenin kalkınmasında en önemli gelir kaynağı görüşü, yöreye daha fazla turist gelmesinin istenmesi, turizmin yörenin kalkınması için önemli görme durumlarına göre vatandaşların yerel ekonomik kalkınma turizmin rolüne ilişkin tutumlarında farklılıklar saptanmıştır. Eğitim ve gelir durumunun yükselmesiyle birlikte yerel ekonomik kalkınma turizmin rolüne ilişkin olumlu tutumların oluştuğu görüşü araştırmada ön plana çıkmıştır.

Keywords

Yerel Kalkınma, Turizm, Niğde , Niğde Turizmi

Read:222

Download: 87