TÜRKİYE’NİN ENFLASYON YAPISI VE ENFLASYONLA MÜCADELEDE UYGULANAN POLİTİKALAR
THE INFLATION STRUCTURE OF TURKEY AND THE APPLIED POLICIES IN FIGHTING INFLATION

Author : Adnan ÇALIŞKAN
Number of pages : 92-108

Summary

Enflasyon, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en temel makro ekonomik sorunlarından biridir. Enflasyonu kalıcı olarak ortadan kaldırmak amacıyla uygulanacak doğru politikaların seçimi, enflasyonun nereden kaynaklandığının bilinmesine bağlıdır. 1990’lı yıllar Türkiye’de enflasyonun yüksek seyrettiği yıllar olmuş, 2001 krizi dönemine kadar enflasyon üç haneli rakamlara yaklaşmıştır. Türkiye, 2001 sonrası güçlü ekonomiye geçiş programı ve 2002 yılından itibaren enflasyon hedeflemesi rejimine yönelik politika uygulamıştır. Özellikle bu dönemde enflasyon ile mücadelede büyük başarı elde edilmiştir.Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1996-2015 dönemi enflasyonla mücadelede uygulanan politikaların sonuçlarını karşılaştırmalı analiz yöntemiyle ortaya koymaktır. Çalışmada yer alan enflasyona ait veriler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanından alınmıştır. Türkiye’de son yıllarda enflasyon ile mücadelede büyük mesafeler kat edilmesine rağmen gelişmiş ülkelerde olduğu gibi enflasyonun tek haneli hale getirilmesi ve orada tutunması sağlanamamıştır. Türkiye ekonomisinde enflasyonu kalıcı olarak ortadan kaldırmak için üretimi artırmaya yönelik yapısal politikalar üzerinde durulmalıdır.

Keywords

Enflasyon, Fiyat İstikrarı, Enflasyon Hedeflemesi

Read:225

Download: 83