LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)
INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS LESSON (A SAMPLE OF ELAZIĞ)

Author : Baha Engin ÇELİKEL - Atakan AKSU - Süreyya Yonca SEZER
Number of pages : 308-316

Summary

Bu çalışma Elazığ ilindeki lise öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni; 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Elazığ ilinde bulunan lise öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören düz lise ve meslek lisesinde okuyan öğrencilerden random yöntemi ile seçilmiş 100 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği seçilmiştir. Araştırmada Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği (BESTÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada elde verilerin analizi için SPSS 22 paket programı kullanılmış olup % Frekans, İndependet Samples T Test, One Way Anova Testleri uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi ise P<0,05 olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular; araştırmaya katılan öğrencilerin beden eğitimi ve spora karşı tutumlarının incelenmesinde cinsiyet, sınıf, spor özgeçmişi ve lise türüne göre istatiksel olarak bir anlamlılık tespit edilmemiştir (P>0,05). Bu çalışma ile beden eğitimi ve spora karşı tutumlarının normalin üstünde olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak; lise öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumlarının normal değerlerin üstünde dağılım gösterdiği ve lise öğrencilerinin beden eğitim ve spora karşı tutumları bakımından anlamlı olamadığı görülmüştür.

Keywords

Beden Eğitimi ve Spor, Tutum, Öğrenci

Read:184

Download: 66