HEDONİZM BAĞLAMINDA PERFORMANS SANATI
PERFORMANCE ART IN THE CONTEXT OF HEDONISM

Author : ali ertuğrul küpeli - Muhammet Mustafa ÜNLÜ
Number of pages : 491-506

Abstract

Tarih boyunca “güzel” hakkında birçok söylem geliştirilmiştir. Estetik ilerlemeler doğrultusunda bilgi üretimi ve birikimiyle haz olgusu ele alınmıştır. Antik Çağ’da ortaya çıkan haz ve estetik kavramları üzerine tartışmalar, düşünsel düzlemde ele alınmıştır. Bu tartışmalar Modern ve Postmodern döneme kadar devam etmiştir. Günümüzde de bu konunun tartışılması sıcaklığını korumaktadır. Postmodernizm tarz ve hazla ilgilenmesine rağmen, estetiği kurallara bağlamaz. Sanat eserini algılamaya çalışan bireye bu durum zorluklar çıkarır. Fakat yeterli donanıma sahip estetik izleyici kendi bilimsel tutarlılığı çerçevesinde olguya dâhil olur. Birden fazla anlam içeren Postmodern eserler, çoğulcu bir yapıda alımlayıcının yaratıcı sürece katılımını sağlar. Bu bağlamda yapıtlar estetik hazzın yaşanmasına farklı bir boyuttan katkı getirir. Performans sanatı, Postmodern üslupta eserlerin verildiği bir alandır. Bu açıdan performans sanatı, eserde birçok anlamı ortaya koymaktadır. Algıyı, hazzı, dürtüyü, anı, yaşamı, mekânı vs. şeylerin beden olarak ele alındığı performans sanatında, alımlayıcıları gerçeklik olgusuna dâhil ederek sanatçı-alımlayıcının arasında bağ oluşturur ve ortak estetik deneyim sağlar. Bu ortak estetik deneyim doğrultusunda sanatçı-alımlayıcı özdeş durumları yaşayarak estetik hazza ulaşır.

Keywords

Hedonizm, Estetik, Sanat, Performans Sanatı.

Read:450

Download: 158

Atıf Bulunamadı