SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ CLASSROOM MANAGEMENT SKILLS

Author : Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - Mürsel KENDİRCİ
Number of pages : 207-232

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerinin ne düzeyde olduğu ve sınıf yönetim becerilerinin bazı demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul ilindeki resmi ilkokullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem ise İstanbul ilinin Avcılar ve Esenyurt ilçesindeki ilkokullar arasından seçilmiş 27 ilkokulda görevli, 419 sınıf öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 25 programı kullanılmıştır. Aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanmış, bağımsız grup T testi ve varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ölçeğinde tüm alt boyutlarda aritmetik ortalama değerleri çok yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri cinsiyet değişkenine göre genel toplamda ve öğrenme öğretme süreci, iletişim, davranış yönetimi alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu anlamlı farklılık her bir boyutta kadın sınıf öğretmenleri lehinedir. Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve kurum kıdemi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Keywords

sınıf öğretmeni, sınıf yönetimi, sınıf yönetimi becerisi

Read:644

Download: 197

Atıf Bulunamadı