TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' PERCEPTIONS OF THE NATURE OF SCIENCE

Author : Hatice KADIOĞLU ATEŞ - Ayşe IŞIK ÖNER - Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR
Number of pages : 20-36

Abstract

Erken çocukluk ve ilkokul dönemi bireylerin meraklı, sorgulayıcı ve araştırmacı olduğu dönemdir. Bu dönemde edindikleri eğitim tecrübesi ile bilimsel bakış açıları geliştirilerek ileriki 21. yy insanının gerektirdiği bilim okuryazarı olmaları sağlanabilir. Bu noktada hem erken çocukluk dönemi öğretmen adaylarının hem de ilkokul öğretmenlerinin bilime uygulanabilirlikleri çok önemlidir. İlgili öğretmenlerin yetiştirilmesinde üniversitelere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Bilimsel süreçten haberdar olan bilim doğasına yönelik olumlu tutum sergileyen ve değer atfeden öğretmenler iyi nesiller yetiştirme umudu taşırlar. Bu sebeple bu çalışmanın amacı hem okul öncesi hem de sınıf öğretmeni olarak görev yapacak temel eğitim bölümü öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik algılarını incelemektir. Öğretmen adaylarının algılarının çeşitli değişkenlere göre anlamlı farlılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Özgelen (2013) tarafından geliştirilen bilimin doğası ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. SPSS 21.0 paket program kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik algılarının genel ortalamalarının düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Yaş değişkenine göre bilimsel bilgi ve bilim insanı özellikleri alt boyutunda 24 yaş üzeri öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir fark vardır. Öğretmen adaylarının eğitiminde bilim derslerine yönelik bilgi ve becerilerinin arttırılması uygulanabilir ders içeriklerinin eklenmesi ile disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenirse bilimin doğasına yönelik algıları arttırılabilir.

Keywords

Algı, Bilim, bilim doğası, temel eğitim, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği

Read:883

Download: 401

Atıf Bulunamadı