OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİNİN BASILI VE DİJİTAL ORTAMDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ORTAOKUL ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON THE USE OF THE READING COMPREHENSION STRATEGIES IN PRINTED AND DIGITAL ENVIRONMENT: MIDDLE SCHOOL SAMPLE

Author : Aslı MADEN
Number of pages : 420-437

Abstract

Araştırmada, ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama stratejilerini basılı ve dijital ortamlarda kullanma durumlarının belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma, nicel yöntemlerden ilişkisel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemi, ortaokul düzeyinde 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören 204 öğrenciden oluşturulmaktadır. Örneklem gönüllük esasına göre tesadüfi örnekleme ile belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, ortaokul öğrencilerinin daha çok dijital ortamda okuduğunu anlama stratejilerini kullandığı tespit edilmiştir. Bunun yanında, okuma öncesine ve sonrasına yönelik stratejileri dijital ortamlarda, okuma sırasına yönelik stratejileri ise basılı ortamda okurken kullandıkları görülmüştür. Ayrıca hem basılı hem de dijital ortamda kız öğrencilerin erkeklerden daha fazla strateji kullandığı, sınıf düzeyine göre ise 5.sınıf öğrencileri lehine bir strateji kullanımının olduğu belirlenmiştir. Okuduğunu anlama stratejilerinin basılı ve dijital ortamda kullanılma düzeyi arasında ise pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Okuma, Anlama, Strateji, Basılı, Dijital, Ortam, Kullanma

Read:411

Download: 126

Atıf Bulunamadı