BARTIN İLİ GENELİNDE UYGULANMAKTA OLAN KİTAP OKUMA PROJESİNE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE OPINIONS OF THE PRIMARY TEACHERS ABOUT THE BOOK READING PROJECT BEING IMPLEMENTED THROUGHOUT THE CITY OF BARTIN

Author : Saniye ARICAN - Muamber YILMAZ
Number of pages : 592-601

Abstract

Araştırmanın amacı Bartın ili genelinde uygulanmakta olan kitap okuma projesine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Bartın il merkezindeki ilkokulda görev yapan 50 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel model kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 4 maddeden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanmasında uzman görüşü alınmıştır. Veriler içerik analizi yöntemine göre değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde, istatistiksel işlemlerden yüzde kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sınıf öğretmenlerinin %60’ının kitap okuma etkinliğinin ilk ders saatinde yapılmasını uygun bulmadığı, %86’sı kitap okuma etkinliği sonrası öğrencilerden okudukları sayfa sayısının alınmasını gerekli görmediği, %88’i kitap okuma etkinliğinin ders saati ile birleşmesi sonucunda ders süresinin 60 dakika olmasının dersin verimini olumsuz yönde etkilediğini düşündükleri tespit edilmiştir. Bunun yanında sınıf öğretmenlerinin %70’inin kitap okuma etkinliğinin öğrenciye okuma alışkanlığı kazandırdığını beyan ettikleri saptanmıştır.

Keywords

Okuma, okuma alışkanlığı, kitap okuma projesi

Read:668

Download: 343

Atıf Bulunamadı