HAVA YOLLARINDA GÖREVLİ KABİN MEMURLARININ İŞVEREN MARKASI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

Author:

Number of pages: 611-621
Year-Number: 2021-54

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki hava yollarında çalışan kabin memurlarının işveren markası algılarının işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkilerini tespit edebilmektir. Bu amaçla Türkiye’deki havayollarında çalışan 240 kabin memuruna yöneltilen 31 soruluk anket ile algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplamak için İşveren Markası Uygulamaları Ölçeği (İMUÖ) ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği (İANÖ) tercih edilmiştir. Araştırma İstanbul’da yerleşik olarak aktif görevde olan kabin memurları üzerinden planlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre işveren markası uygulamalarında gerçekleşen artışın işten ayrılma niyeti üzerinde %20’lik bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Işten ayrılma niyetindeki varyansın %27’si işveren markası uygulamalarının alt faktörleri ile açıklanabilmektedir. Buna göre algılanan örgütsel fayda boyutunun işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca algılanan işlevsel ve psikolojik fayda boyutlarının, işten ayrılma niyeti üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the effects of employer brand perceptions of cabin attendants, who is working at airlines in Turkey, on their intention to leave of employment. For this purpose, the perceptions of 240 cabin attendants, who is working at airlines in Turkey, were tried to be determined with a 31-question survey. In the study, The Employer Brand Practices Scale (EBPS) and the Intention to Leave of Employment Scale (ILES) were used to collect data. The research was planned on active duty cabin attendants who are settled in Istanbul. According to the results of the research, it was determined that the increase in employer branding practices has a 20% effect on the intention to leave of employment. 27% of the variance in intention to leave of employment can be explained by sub-factors of employer branding practices. Accordingly, the perceived organizational benefit dimension has a positive and significant effect on intention to leave of employment. Besides, it was determined that the dimensions of perceived functional and psychological benefit have a negative and significant effect on intention to leave of employment.

Keywords