BİR DUYGUSAL ARZU SEMBOLÜ OLARAK TEKTAŞ (PIRLANTA YÜZÜK) TÜKETİMİ

Author:

Number of pages: 69-86
Year-Number: 2022-57

Abstract

Günümüzde birey, bir ürünü tüketmek istediğinde tüketmek istediği ürünün basit bir tüketiminden söz edemeyiz. Birey sadece temel ihtiyaçlarını tüketmez, temel yaşam ihtiyacının daha fazlasını tüketerek gündelik hayatında diğer bireylere karşı kim olduğunu sergiler. Bu sebeple tüketim, toplumsal ilişkilerimizde en belirleyici faktör haline gelir. Tüketim ekonomik temelli olmasının ötesinde toplumsal ve kültürel bir olgu haline gelmektedir. İhtiyaçlar artık değerlerin ön planda tutulduğu bir tüketim kültürüyle oluşmaktadır. Tüketilen mallar, toplum içindeki kültürel değerlerimizi yansıtmaktadır. Tüketim arzunun, göstergenin ve sembollerinde içinde olduğu kültürel bir süreçtir.

Bu çalışmada duygusal arzu sembolü olan tektaşa, toplumsal ilişkilerimiz sürecinde yüklediğimiz anlamlar ve değerler ortaya konulmaya çalışılmıştır.  Çalışmanın amacı, sembolik ve gösterişçi tüketim ürünü olan tektaş tüketimiyle gündelik hayatlarında bireylerin; benlik sunumunu, haz alma duygusunu, sermayesini, statüsünü tektaş tüketimiyle nasıl oluşturduklarını anlamak ve açıklamaktır. Bu bağlamda araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kayseri’de ikamet eden 8’i kadın 7’si erkek olmak üzere toplamda 15 kişiyle yüzyüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeciler; tektaş kullanan, tektaş satın alan kadın/erkek ve tektaş satan bireylerden oluşmaktadır. Katılımcılardan elde edilen bulgular fenomenolojik yaklaşımla yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda tektaş pırlanta yüzük tüketiminin temelinde aşk duygusunu barından kolektif bir tüketim ürünü olduğu anlaşılmıştır. Aynı zamanda tektaşın; bireyin aşkını, kültürel/ekonomik/sosyal sermayesini ve statü göstergesini sergileyebildiği simgesel bir tüketim ürünü olduğu fark edilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, when the individual wants to consume a product, we cannot talk about a simple consumption of the product he wants to consume. The individual not only consumes his/her basic needs, but also exhibits whom he/she is towards other individuals in his daily life by consuming more of his/her basic life needs. For this reason, consumption becomes the most decisive factor in our social relations. Consumption is becoming a social and cultural phenomenon beyond being economically based. Needs are now formed by a consumption culture in which values are prioritized. The goods consumed reflect our cultural values within society. Consumption is a cultural process in which desire, indicator and symbols are involved.

In this study, the meanings and values that we have uploaded in the process of our social relations have been tried to be revealed in tektaşa, which is a symbol of emotional desire. “Tektaş” diamond ring consumption is a collective consumption product based on the feeling of love. Tektaş is a symbolic consumer product in which the individual can show his love, cultural/economic/social capital and status indicator. The aim of the study is to provide individuals with the consumption of single stone, which is a symbolic and showy consumption product; to understand and explain how they create self-presentation, feeling of pleasure, capital, status with the consumption of single stone. In this context, qualitative research method was used in the research. Face-to-face interviews were held with individuals residing in Kayseri. The findings obtained from the participants were interpreted with a phenomenological approach

Keywords