BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ SPOR SPONSORLUĞU FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: GARANTİ BANKASI, QNB FİNANSBANK VE ING BANK ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 14:13:02.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 118-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, geleneksel pazarlama iletişimi faaliyetleri ile değişken müşteri talep ve beklentilerine cevap verememeye başlamıştır. Bu nedenle, özellikle iktisadi kuruluşlar; rekabetçi üstünlük elde etmek ve pazarlama amaçlarına etkin bir biçimde ulaşabilmek için tutundurma faaliyetlerine önem vermeye başlamıştır. Tutundurma çalışmaları içerisinde, halkla ilişkiler alanı ile bağlantılı olarak  giderek önemi artan araçlardan biri olan sponsorluk faaliyetleridir. Tüm dünyada oldukça popüler olan spor etkinlikleri de, sponsorluk faaliyetleri içerisinde sahip olduğu yüksek pay ile diğer sponsorluk türlerinden ayrılmaktadır. Spor sponsorluğunun dünyada ve ülkemizde giderek popülerleşen bir alan olmasından hareketle bu çalışmada, Türkiye bankacılık sektöründe spor sponsorluğu faaliyetleri incelenmiştir. Bu bağlamda araştırma kapsamında, Garanti BBVA Bankası, QNB Finansbank ve ING Bank’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği spor sponsorluğu faaliyetleri, 2000-2023 yılları arasında karşılaştırmalı örnek olay analizi metodu ile irdelenmiştir. Analiz sonucunda, Garanti BBVA ve ING Bank’ın basketbol branşında uzun dönemli olarak sponsorluk faaliyetleri gerçekleştirdikleri; ancak sponsorluk türlerinin farklılaştığı, QNB Finansbank’ın ise tenis branşında uzun dönemli etkinlik sponsorluğu çalışmaları bulunduğu ve sponsorluk faaliyetlerine yönelik tutundurma çalışmalarının farklılık gösterdiği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Nowadays, traditional marketing communication activities have begun to fail to respond to variable customer demands and expectations. For this reason, especially economic organizations started to attach importance to promotional activities in order to gain competitive advantage and achieve marketing goals effectively. Among the promotional activities, sponsorship activities are one of the increasingly important tools in connection with the field of public relations. Sports events, which are very popular all over the world, differ from other sponsorship types with their high share in sponsorship activities. Considering that sports sponsorship is an increasingly popular field in the world and in our country, in this study, sports sponsorship activities in the Turkish banking sector are examined. In this context, within the scope of the research, the sports sponsorship activities carried out by Garanti BBVA Bank, QNB Finansbank and ING Bank in Turkey are examined with the comparative case study method between 2000 and 2023. As a result of the analysis, it has been determined that Garanti BBVA and ING Bank carry out long-term sponsorship activities in the basketball branch; however, sponsorship types differ, QNB Finansbank has long-term event sponsorship activities in the tennis branch, and promotional activities for sponsorship activities of the banks vary.

Keywords